Stadgar

Stadgar

 

 

§ 1 Namn och säte

 

Sällskapets namn är Svensk-Indonesiska Sällskapet (The Swedish Indonesian Society)

och dess säte är i Stockholm.

 

§ 2 Syfte

 

Sällskapet är opolitiskt och får ej ha eget vinstsyfte. Sällskapets mål är att främja och

stärka relationerna, i dess vidaste betydelse, mellan Indonesien och Sverige inom de ekonomiska,

sociala, kulturella, humanistiska, vetenskapliga, teknologiska och

pedagogiska områdena, till gagn för båda länderna. Sällskapet har också som mål att

främja vänskap och förståelse mellan svenska och indonesiska medborgare bosatta i

Sverige.

 

§ 3 Medlemskap

 

Alla som är intresserade av Sällskapets syften kan bli medlemmar.

 

Ordinarie medlemskap kan innehas av både svenskar och indoneser. Övriga medlemmar består av organisationer, företag och medborgare i andra länder än Sverige och

Indonesien. Sällskapets styrelse handlägger ansökningar och godkänner medlemskap.

 

Personer som på ett förtjänstfullt sätt främjar relationerna mellan Indonesien och Sverige

kan utses till hedersmedlemmar. Indonesiens ambassadör i Sverige är alltid Sällskapets

hedersmedlem.

 

Medlemmar betalar en årlig medlemsavgift. Storleken beslutas vid årsmötet.

Hedersmedlemmar betalar ej medlemsavgift.

 

Ansökan om medlemskap görs genom inbetalning av medlemsavgift. Medlemskap

beviljas av styrelsen. När den sökande antagits som medlem i Sällskapet, skall

vederbörande delges detta beslut genom översändande av medlemskort. Om ansökan

avslås av styrelsen, skall detta meddelas skriftligt och medlemsavgiften återsändas.

 

Medlemsavgiften betalas senast den 15 februari varje kalenderår och kvitteras genom översändande

av medlemskort. Den medlem som inte betalat sin medlemsavgift senast

sex månader efter förfallodatum förlorar sitt medlemskap.

 

Medlemskap kan uppsägas genom skriftligt meddelande till Sällskapets sekreterare. Har

den avgående medlemmen ej uttryckt annat önskemål, anses medlemskapet upphöra

första april året efter det att utträde begärts.

 

Medlem som motverkar Sällskapets mål och syften kan förlora sitt medlemskap genom särskilt

beslut av styrelsen.

 

§ 4 Styrelse

 

Sällskapets skötsel och ledning handhas av dess styrelse som skall bestå av minst fyra och högst tolv ledamöter. Styrelseledamöterna skall vara ordinarie medlemmar i Sällskapet.

Två femtedelar av styrelsen skall vara av indonesisk härkomst.

 

Styrelsen är beslutsmässig när halva antalet ledamöter är närvarande inklusive ordföranden eller vice ordföranden. Beslut fattas genom enkel majoritet. Ordföranden kan, om han/hon

så vill använda sin utslagsröst.

 

§ 5 Ordförande

 

Sällskapets ordförande väljs av årsmötet för en period av ett år. Ordföranden representerar

Sällskapet och leder styrelsens arbete.

 

§ 6 Vice ordförande, kassör och sekreterare

 

Sällskapets styrelse utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare vid det första styrelsemötet /=konstituerande mötet/ efter varje årsmöte.

 

§ 7 Kommittéer

 

Sällskapets styrelse är befullmäktigad att utse kommittéer (sociala, kulturella och vetenskapliga)

och ge dessa befogenheter efter behov. Samtliga medlemmar i Sällskapet kan bli medlemmar

i kommittéerna.

 

§ 8 Revisorer

 

Revisorn och/eller revisorssuppleant granskar styrelsen arbete och Sällskapets räkenskaper samt

redovisar detta för årsmötesdeltagarna.

 

§ 9 Årsmöten

 

Sällskapets årsmöten hålls i Stockholm under räkenskapsårets första fyra månader. Sekreteraren avlägger rapport över sällskapets aktiviteter, kassören presenterar den av revisorn godkända balans- och resultaträkningen för årsmötets godkännande. Årsmötet

väljer styrelseledamöter.

 

Alla medlemmar har rätt att inlämna förslag till årsmötet. Förslag skall inlämnas skriftligt

till sekreteraren minst sju dagar före mötet. Årsmötet är beslutsmässigt om tjugo

medlemmar är närvarande.

 

§ 10 Val

 

Sällskapets ordförande väljs av årsmötet för en period av ett år.

 

Vid varje årsmöte är hälften av styrelsens ledamöter i tur att avgå. Avgående

styrelseledamöter kan omväljas.

 

En revisor och revisorssuppleant väljs av årsmötet för en period av ett år. Endast

medlemmar som ej är styrelsemedlemmar kan väljas.

 

Alla medlemmar har rätt att nominera ordförande, styrelsekandidater och övriga

funktionärer. Följande gäller:

 

Årsmötet väljer valberedning bestående av tre personer. En av dessa väljs av årsmötet

till valberedningens ordförande.

 

Valberedningen söker lämpliga kandidater till ordförande och styrelse samt förelägger årsmötet sitt förslag. Årsmötet väljer ordförande, styrelseledamöter och övriga funktionärer bland nominerade kandidater.

 

§ 11 Extra möten

 

Extra möten kan påkallas av styrelsen. Styrelsen skall också kalla till extra möte när den erhållit skriftlig begäran därom, som undertecknats av minst en femtedel av det totala antalet medlemmar och som anger orsaken till begäran om extra möte.

 

Ett sådant möte skall hållas senast tjugo dagar efter mottagandet av sådan begäran. Minst

tio närvarande medlemmar krävs för att göra det extra mötet beslutsmässigt.

 

§ 12 Beslutsmässighet

 

Om det stipulerande antalet medlemmar för beslutsmässighet ej infunnit sig inom en halvtimme

efter utsatt tid för styrelsemöte, årsmöte och extra möte skall mötet ajourneras

till den tidpunkt som fastställs av ordföranden.

 

Har det stipulerade antalet medlemmar för beslutsmässighet ej infunnit sig inom en halvtimme

efter utsatt tid för det ajournerande mötet, är de närvarande medlemmarna beslutsmässiga.

 

§ 13 Mötesrutiner

 

Sällskapets ordförande skall vara mötesordförande. I hans frånvaro skall vice ordförande

eller en medlem, som utses av styrelsen, vara mötets ordförande.

 

Årsmöte eller extra möte utser ordförande att leda förhandlingarna samt en sekreterare

för mötet. Varje närvarande medlem har rätt att avlägga en röst för varje motion och i händelse av samma antal röster har mötesordförande utslagsröst.

 

§ 14 Kallelser

 

Kallelsen till årsmöte och extra möte skall ske skriftligen och sändas till Sällskapets

medlemmar minst tio dagar före utsatt datum för möte.

 

 

§ 15 Räkenskapsår

 

Sällskapets räkenskapsår är kalenderår.

 

 

§ 16 Lokalavdelningar

 

Medlemmar kan bilda lokalavdelning. Medlemskap i Sällskapet medför även medlemskap

i befintlig lokalförening.

 

Lokalavdelning utser inom sig ordförande och styrelse. Lokalavdelningens ordförande är adjungerad

medlem av Sällskapets styrelse med rösträtt.

 

För lokalavdelning gäller Sällskapets stadgar.

 

Lokalavdelningen skall ha revisor och redovisningsskyldighet till Sällskapet för från Sällskapet

erhållna medel.

 

Lokalavdelning lämnar verksamhetsberättelse till Sällskapets årsmöte.

 

§ 17 Ändring av stadgar

 

Styrelsen har befogenhet att upphäva, ändra eller göra tillägg i dessa stadgar. Varje förändring måste bekräftas vid extra möte eller vid nästkommande årsmöte genom beslut

med minst två tredjedelars majoritet bland de närvarande medlemmarna med rösträtt.

 

§ 18 Sällskapets upplösning

 

Beslut om Sällskapets upplösning skall tas med två tredjedelars majoritet vid två på

varandra följande medlemsmöten (årsmöte och/eller extra möte). Sällskapets eventuella behållning

skall vid upplösningen doneras till svensk etablerad välgörenhetsorganisation med verksamhet för

barn i Indonesien eller Rädda Barnen.

 

Copyright © All Rights Reserved